CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2024

Ngày đăng 16/07/2024 | 10:41  | Lượt xem: 14
Báp cáo số 128/BC-UBND ngày 4/7/2024

Thông báo số 172,173,174,175/TB-UBND ngày 13/11/2023 của UBND phường Quỳnh Lôi

Ngày đăng 13/11/2023 | 05:25  | Lượt xem: 133
Thông báo kết quả thu quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ chăm sóc người cao tuổi do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn phường tự nguyện đóng góp...

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Ngày đăng 29/07/2023 | 10:00  | Lượt xem: 128
công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Quyết định số 660/QĐ/UBND ngày 08/07/2022 về công bố công khai dự toán bổ sung trong năm 2022

Ngày đăng 08/07/2022 | 10:30  | Lượt xem: 433
Quyết định công bố công khai dự toán bổ sung trong năm 2022

Quyết định số 655/QĐ/UBND ngày 28/06/2022 về công bố công khai dự toán bổ sung trong năm 2022

Ngày đăng 28/06/2022 | 08:30  | Lượt xem: 160
Quyết định công bố công khai dự toán bổ sung trong năm 2022

Quyết định số 625/QĐ/UBND ngày 5/5/2022 về công bố công khai dự toán bổ sung trong năm 2022

Ngày đăng 05/05/2022 | 01:30  | Lượt xem: 244
Quyết định công bố công khai dự toán bổ sung trong năm 2022

Quyết định số 428/QĐ/UBND ngày 26/01/2022 về công bố công khai dự toán bổ sung trong năm 2022

Ngày đăng 26/01/2022 | 02:00  | Lượt xem: 303
Quyết định công bố công khai dự toán bổ sung trong năm 2022