CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KẾ HOẠCH SỐ 188/KH-UBND NGÀY 20/6/2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ ÁN 06/CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024
Ngày đăng 24/06/2024 | 16:39  | Lượt xem: 103

UBND Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024

Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 20/6/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về thông tin, tuyên truyền một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024.

Xem chi tiết tại đây