CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP NGÀY 10/5/2024 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày đăng 04/07/2024 | 08:52  | Lượt xem: 70
Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 28/6/2024 của UBND Hai Bà Trưng về Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số...

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3199/QĐ-UBND NGÀY 21/6/2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 28/06/2024 | 08:04  | Lượt xem: 35
Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND Thành Phố Hà Nội Về việc ban hành Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban...

KẾ HOẠCH SỐ 188/KH-UBND NGÀY 20/6/2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ ÁN 06/CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Ngày đăng 24/06/2024 | 04:39  | Lượt xem: 105
UBND Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024

KẾ HOẠCH SỐ 180/KH-UBND NGÀY 20/6/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG.

Ngày đăng 24/06/2024 | 04:33  | Lượt xem: 101
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch về triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG BAN HÀNH CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2024

Ngày đăng 21/06/2024 | 08:07  | Lượt xem: 60
Công văn số 1135/UBND-TN&MT ngày 20/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng ngày Đại dương thế giới năm...

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG BAN HÀNH CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM.

Ngày đăng 21/06/2024 | 08:03  | Lượt xem: 58
Công văn số 1134/UBND-LĐTBXH ngày 19/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Về việc tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em. Xem chi tiết tại đây

CÔNG VĂN SỐ 1902/STP-PBGDPL NGÀY 13/6/2024 CỦA SƠ TƯ PHÁP VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ (VNEID) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 19/06/2024 | 10:42  | Lượt xem: 69
Sở tư pháp ban hành văn bản về việc tuyên truyền video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

KẾ HOẠCH SỐ 115/KH-BCĐ NGÀY 06/6/2024 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CCHC, CHUYỂN ĐỔI SỐ, ĐỀ ÁN 06 PHƯỜNG QUỲNH LÔI VỀ TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC, CĐS, ĐỀ ÁN 06 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2024.

Ngày đăng 18/06/2024 | 03:58  | Lượt xem: 83
Ban chỉ đạo CCHC, Chuyển đổi số, Đề án 06 phường Quỳnh Lôi về tự kiểm tra công tác CCHC, CĐS, đề án 06 trên địa bàn phường năm 2024

CÔNG VĂN SỐ 107/VHTT NGÀY 07/6/2024 CỦA PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ BÌNH CHỌN CHO DU LỊCH VIỆT NAM VÀ CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC ĐỀ CỬ TẠI WORLD TRAVEL AWORDS 2024

Ngày đăng 10/06/2024 | 05:24  | Lượt xem: 76
Phòng văn hóa thông tin quận Hai Bà Trưng ban hànhcông văn về bình chọn cho du lịch Việt Nam và các đơn vị, địa phương được đề cử tại World Travel AWords 2024

KẾ HOẠCH SỐ 843/KH-TTYT NGÀY 31/5/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TẠI QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2024

Ngày đăng 10/06/2024 | 05:14  | Lượt xem: 77
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết tại quận năm 2024

KẾ HOẠCH SỐ 167/KH-UBND NGÀY 04/6/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ ĐỐI VỚI TẬP THỂ CŨ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2024

Ngày đăng 10/06/2024 | 04:53  | Lượt xem: 88
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với tập thể cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024.

KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC CÁC TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHUYÊN ĐỀ, KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Ngày đăng 10/06/2024 | 04:47  | Lượt xem: 84
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Khắc phục các tồn tại, hạn chế và các giải pháp, nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện các chuyên đề, kế hoạch trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa...

CÔNG VĂN SỐ 1547/STTTT-BCXBTT NGÀY 07/6/2024 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG THÔNG TIN CƠ SỞ TUẦN 23

Ngày đăng 10/06/2024 | 04:44  | Lượt xem: 61
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở về một số nội dung trọng tâm Tuần 23

CÔNG VĂN SỐ 1043/UBND-TP NGÀY 07/6/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ KINH PHÍ NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2024/NQ-HĐND NGÀY 15/5/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 10/06/2024 | 04:40  | Lượt xem: 60
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tuyên truyền hỗ trợ kinh phí Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND thành phố Hà Nội.

KẾ HOẠCH 122/KH-UBND NGÀY 15/4/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI “TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2024”

Ngày đăng 19/04/2024 | 03:37  | Lượt xem: 94
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024”.