CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CHI CỤC THUẾ QUẬN HAI BÀ TRƯNG BAN HÀNH CÔNG VĂN VỀ VIỆC CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN GIẢ MẠO CÁN BỘ THUẾ ĐỂ LỪA ĐẢO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NGƯỜI NỘP THUẾ
Ngày đăng 04/07/2024 | 09:08  | Lượt xem: 82

Công văn số 31600/CCT-TTHT ngày 02/7/2024 của chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng về việc cảnh báo thủ đoạn giả mạo cán bộ thuế để lừa đảo tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

xem chi tiết tại đây